Trung tâm Khoa học Vật liệu

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM KHOA HỌC VẬT LIỆU

Lịch sử phát triển

Trung tâm Khoa học Vật liệu (TTKHVL) được thành lập ngày 29 tháng 1 năm 1999.

Các nhiệm vụ chính của Trung tâm là:

- Đề xuất và thực hiện các chương trình nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng và ứng dụng về Khoa học Vật liệu.

- Thiết lập các phòng thí nghiệm mạnh về công nghệ, kiểm tra cấu trúc và đo đạc các tính chất vật lý và hóa học của vật liệu.

- Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, các cán bộ nghiên cứu.

- Tăng cường hợp tác khoa học trong nước và quốc tế.

Giám đốc qua các thời kỳ:

1999-2005: GS.TSKH. NGND. Nguyễn Châu

2005-4/2008: PGS.TS. NGND. Nguyễn Ngọc Long

4/2008-1/2009: GS.TSKH. NGƯT Nguyễn Hoàng Lương

Ban Giám đốc hiện nay:

  • Giám đốc: PGS.TS. Lê Văn Vũ

Các phòng thí nghiệm:

  • Phòng Lý thuyết các môi trường đông đặc và Vật lý tính toán;

  • Phòng thí nghiệm công nghệ;

  • Phòng thí nghiệm phân tích cấu trúc;

  • Phòng thí nghiệm nghiên cứu tính chất điện và quang;

  • Phòng thí nghiệm nghiên cứu tính chất từ.

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên