Ban Chủ nhiệm khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ

PGS. TS. Nguyễn Thế Toàn
Trưởng khoa
TS. Phạm Nguyên Hải Phó trưởng khoa
TS. Hoàng Chí Hiếu Phó trưởng khoa
   TS. Phạm Văn Thành Phó trưởng khoa 
Khoa Vật lý
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên