Ban Chủ nhiệm khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ

PGS. TS. Nguyễn Thế Toàn
Trưởng khoa
TS. Hoàng Chí Hiếu Phó trưởng khoa
   TS. Phạm Văn Thành Phó trưởng khoa 
Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên