Đề tài, dự án

Các đề tài dự án đang thực hiện:
Phát triển, xây dựng các thuật toán và chương trình xử lý, phân tích số liệu Thăm dò điện đa cực 2D cải tiến và trường thế (Từ và Trọng lực).

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên