Phòng thí nghiệm Tính toán trong Khoa học Vật liệu

Phòng thí nghiệm Tính toán trong Khoa học Vật liệu (PTN TTTKHVL) được thành lập theo Quyết định số 1388/QĐ-TCCB ngày 12 tháng 06 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQGHN, trên cơ sở sự hợp tác lâu năm giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQGHN và Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (Japan Advanced Institute of Science and Technology- JAIST). Năm 2008, theo đề nghị của phía đối tác JAIST, để PTNTTTKHVL có thể mở rộng hợp tác nghiên cứu Quốc tế sang các lĩnh vực Tính toán khác như: Sinh học, Sinh học Vật lý, Hóa học, Hóa Lý... PTNTTTKHVL đã lấy tên giao dịch trong quan hệ đối ngoại là Computational Science Center(Trung tâm khoa học tính toán). PTN được phía đối tác JAIST và ĐHQGHN trang bị một hệ thống máy tính hiện đại, gồm: 02 máy chủ cấu hình mạnh và 20 máy trạm. Hệ thống máy tính này được đặt tại phòng 206E, F T1 và được kết nối với phòng máy tính của Trung tâm Khoa học Vật liệu (phòng 305 T2) thành một mạng nội bộ có thể tiến hành các tính toán song song nhằm tăng cường hiệu quả khi tính toán các bài toán lớn và phức tạp. PTNTTTKHVL có 03 nhiệm vụ cơ bản là:

  • Thực hiện Chương trình phối hợp đào taọ Sau đại học giữa Viện JAIST và ĐHQGHN (Dual graduate education program between VNU Hanoi and JAIST) chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Nano được hỗ trợ bởi Đề án ngân sách nhà nước (Đề án 322) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực Tính toán trong Khoa học vật liệu và một số lĩnh vực gần như: Vật lý địa cầu, ứng dụng vật liệu trong bảo vệ môi trường, sinh học, …

  • Tham gia hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp Đại học, luận văn Cao học và luận án tiến sỹ, góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo Đại học và Sau đại học của Khoa Vật lý.

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên