Công bố khoa học

Sách/Giáo trình:

[1] Ngạc Văn An, Đặng Hùng, Nguyễn Đăng Lâm, Lê XuânThê, Đỗ Trung Kiên, Vô tuyến Điện tử, NXB Giáo dục, 2005

[2] Ngạc Văn An, Đặng Hùng, Nguyễn Đăng Lâm, Đỗ Trung Kiên, Mạng máy tính, NXB Giáo dục, 2005

[3] Đặng Hùng, Ngạc Văn An, Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Đăng Lâm, Vật lý Kỹ thuật, NXB Giáo dục, 2005

[4] Đặng Hùng, Đỗ Trung Kiên, Phạm Văn Thành, Lê Quang Thảo, Nguyễn Anh Đức, Thực tập Vô tuyến điện tử đại cương, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2009

[5] Đỗ Trung Kiên, Đặng Hùng, Nguyễn Đăng Lâm, Nguyễn Anh Đức, Lê Quang Thảo, Phạm Văn Thành, Thực tập ảo Kỹ thuật số, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010

[6] Đỗ Trung Kiên, Trần Vĩnh Thắng, Lê Quang Thảo, Thực tập chuyên đề Kỹ thuật điều chế tương tự, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

[7] Đỗ Trung Kiên, Trần Vĩnh Thắng, Lê Quang Thảo, Thực tập chuyên đề Kỹ thuật điều chế xung-số, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

 Sở hữu trí tuệ:

-          Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số VN-2-0002107, cấp ngày 12/08/2019. “Hệ thống tưới ngầm kết hợp bón phân tự động”

-          Chấp nhận đơn hợp lệ số 65101/QĐ-SHTT, năm 2017, “Hệ thống thu hoạch sản phẩm cây trồng trong nhà kính”

-          Chấp nhận đơn hợp lệ số 68380/QĐ-SHTT, năm 2016, Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm nguy cơ trượt lở đất

-          Chấp nhận đơn hợp lệ số 71450/QĐ-SHTT, năm 2016, Hệ thống tưới nước tự động sử dụng năng lượng mặt trời có kết nối internet vạn vật

Bài báo/ báo cáo khoa học

Năm 2020

[1]   Quoc Khoa Doan, Manh Hong Nguyen, Cong Doanh Sai, Van Thanh Pham, Hong Hanh Mai, Nguyen Hai Pham, Thanh Cong Bach, Viet Tuyen Nguyen, Trong Tam Nguyen, Khac Hieu Ho, Thi HaTran, “Enhanced optical properties of ZnO nanorods decorated with gold nanoparticles for self cleaning surface enhanced Raman applications”, Applied Surface Science, 2020, Volume 505, 144593

Năm 2019

[1]   Tran Vinh Thang, Do Trung Kien and Nguyen Duc Vinh, 2019, Evaluation of geoelectrical noise in urban area: a case study in Hanoi, Vietnam, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2019, VOL. 14, NO. 9, pp 1694-1698

[2]   Loc Do Quang, Tung Thanh Bui, Anh BaoHoang, Thanh Pham Van, Chun-Ping Jen, Trinh Chu Duc, “Development of a PassiveCapacitively Coupled Contactless Conductivity Detection (PC4D) Sensor Systemfor Fluidic Channel Analysis Toward Point-of-Care Applications,” IEEE Sens. J.,vol. PP, no. c, pp. 1–1, 2019. DOI: 10.1109/JSEN.2019.2908179 (SCIE)

 Năm 2018

[1]   Loc Quang Do ; Thanh Pham Van ; Tung Thanh Bui ; Bao Anh Hoang ; Kien Do Trung ; Trinh Chu Duc, 2018, Development of a LC Passive Wireless Sensor Utilizing Capacitively Coupled Contactless Detection Structure, IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (ICCE), DOI: 10.1109/CCE.2018.8465701, Page(s):243 – 246

[2]   Loc Quang Do, Tung Thanh Bui, Ha ThuyThi Tran, Katsuya Kikuchi, Masahiro Aoyagi, and Trinh Chu Duc, “Fluidicplatform with embedded differential capacitively coupled contactlessconductivity detector for micro-object sensing,” Int. J. Nanotechnol., vol. 15,no. 1/2/3, p. 24, 2018. (SCIE)

[3]   Loc Quang Do, Ha Tran Thi Thuy, TungThanh Bui, Van Thanh Dau, Ngọc-Viet Nguyen, Trinh Chu Duc, Chun-Ping Jen,“Dielectrophoresis Microfluidic Enrichment Platform with Built-In CapacitiveSensor for Rare Tumor Cell Detection,” BioChip J., vol. 12, no. 2, pp. 114–122,Jun. 2018. (SCIE)

[4]   Do Quang Loc, Nguyen Thu Trang, Vo ThiThuong Lan, Hoang Thi My Nhung, Tran Thi Thuy Ha, Le Van Chieu, Nguyen NgocViet, Chun-Ping Jen, Bui Thanh Tung, Trinh Chu Duc (2018), “Circular ElectrodesStepping Manipulation Platform for A549 Cancer Cell Detection”, InternationalJournal of Nanotechnology 15(11/12), p. 983-996. (SCIE) 

Năm 2017

[1]   Pham Van Thanh, Le Thi Quynh Nhu, Hong Hanh Mai, Nguyen Viet Tuyen, Sai Cong Doanh, Nguyen Canh Viet, Do Trung Kien, 2017, Zinc Oxide Nanorods Grown on Printed Circuit Board for Extended-Gate Field-Effect Transistor pH Sensor, Journal of ELECTRONIC MATERIALS, doi:10.1007/s11664-017-5369-0, p.3732-3737

[2]   Do Trung Kien, Pham Van Thanh, 2017, Influence of Temperature on Mechanical Characteristics of 1018 Low Carbon Steel Estimated by Ultrasonic Non-destructive Testing Method, Indian Journal of Pure & Applied Physics, Vol. 55, pp. 431-435.

[3]   Trần Vĩnh Thắng, Đỗ Anh Chung, Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Đức Vinh, 2017, Chế tạo và đánh giá thiết bị thăm dò điện trở suất đa cực dùng các module DAQ công nghiệp cho ứng dụng thăm dò môi trường đất, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 14, số 3, tr.49-52 

Năm 2016

[1]   Trần Vĩnh Thắng, Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Đức Vinh, 2016, Phát triển hệ thu thập dữ liệu điện trở suất đa cực dùng điện một chiều cho thăm dò địa điện, Kỷ yếu Hội nghị Những tiến bộ trong Vật lý kỹ thuật và Ứng dụng IV, CAEP, pp.432-437.

[2]   NguyenDac Hai, Vu Quoc Tuan, Do Quang Loc,Nguyen Hoang Hai, and Chu Duc Trinh, “Differential C4D sensor for conductiveand non-conductive fluidic channel,” Microsyst. Technol., vol. 22, no. 10, pp.2511–2520, 2016. (SCIE)

[3]   Bui, B.T., B.A.T. Dang, T.C. Than, M.H. Nguyen, L.H.H. Ngoc, B. Van Diep, Q.H. Nguyen, P. Van Thanh, C.H. Hoang, and T. Nguyen-Tran, “Optimization of Synthesis of ZnO:Al as n-Type Transparent Conductive Layer for Oxide-Semiconductor-Based Solar Cells”, Journal of Electronic Materials, 2016. 45(5): 2442-2448

 Năm 2015

[1]   Tran Vinh Thang, Do Trung Kien, Nguyen Duc Vinh, 2015, Noise measurement for geoelectrical in urban area, VNU journal of Science: Mathematics-Physics, Vol. 31, No. 1S, 161-165.

 Năm 2014

[1]   Tran Vinh Thang, Do Trung Kien, 2014, An Industrial DAQs and Internet Based Data Logging and Remote Monitoring System for Real-Time Multi-Parameters Measurements, VNU Journal of Science: Mathematics-Physics, Vol. 30, No. 2, 47-53.

[2]   Do Trung Kien, Dam Trung Thong, 2014, Data logger using GPRS wireless connection for meteorological and environmental application, VNU Journal of Mathematics-Physics, Vol. 30, No. 1, 50-56 

Năm 2013: 

[1]   P. V. Thanh, B. N. Q. Trinh, T. Miyasako, P. T. Tue, E. Tokumitsu and T. Shimoda, Interface Charge Trap Density of Solution Processed Ferroelectric Gate Thin Film Transistor Using ITO/PZT/Pt Structure, Ferroelectrics Letters Section 40 (1-3), 17-29 (2013). 

Năm 2012: 

[1]   Dam Trung Thong, Nguyen The Ninh, Vu Ngoc Ha, Do Trung Kien, Data logger using GPRS wireless connection for meteorological and environmental application, Journal of Science, Vietnam National University, (28,1S), 160-165

[2]   Le Quang Thao, Dam Trung Thong, Nguyen Thi Ngoc Minh, Parallel computing in genetic algorithm for adaptive array antenna, IET International Conference on Automatic Control and Artificial Intelligence (ACAI 2012). Vol.1, p.511-p.515.

[3]   Le Quang Thao, Dam Trung Thong, Nguyen Thi Ngoc Minh, Parallel computing in genetic algorithm for adaptive array antenna, IET International Conference on Automatic Control and Artificial Intelligence (ACAI 2012). Vol.1, p.511-p.515.

[4]   Le Quang Thao, Dam Trung Thong, Nguyen Thi Ngoc Minh, Fast and High Resolution In Direction of Arrival Estimation Using Parallel MUSIC, IET International Conference on Automatic Control and Artificial Intelligence (ACAI 2012). Vol.2, p.1132-p.1136

[5]   Le Quang Thao, Nguyen Thi Ngoc Minh, Adaptive nulling with parallel genetic algorithm in phased array antenna, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, số 20, 8-2012, p.7-p.13

[6]   Le Quang Thao, Dam Trung Thong, Computation Power And Number of Basics Radiator for Radar System using Phased Array Antenna, Canadian Journal on Electronics Engineering (online version) Vol. 3, No. 5, May 2012. p.262-p.265

[7]   Le Quang Thao, Dam Trung Thong, Do Trung Kien, Research and comparison of performance of direction of arrival algorithms for smart antenna system, Journal of Science, VNU, Tập 28, Số 1S, 2012, p.141-p.147

[8]   Le Quang Thao, Dam Trung Thong, Do Trung Kien, Adaptive array antenna with different models of genetic algorithm, Journal of Science, VNU, Tập 28, Số 1S, 2012, p.148-p.153

[9]   P. V. Thanh, B. N. Q. Trinh, T. Miyasako, P. T. Tue, E. Tokumitsu and T. Shimoda, Electric Properties and Interface Charge Trap Density of Ferroelectric Gate Thin Film Transistor Using (Bi,La) 4Ti3O12/Pb(Zr,Ti)O3 Stacked Gate Insulator, Jpn. J. Appl. Phys. 51, 09LA09 (2012).

 2011:  

[1]   Le Quang Thao, Nguyen Ngoc Dinh, Do Trung Kien, Amplitude and phase adaptive nulling with a genetic algorithm for array antennas, Journal of Science, VNU, Vol 27, No 1S, 2011, p.223-p.227.

[2]   Le Quang Thao, Dam Trung Thong, Nguyen Thi Ngoc Minh, Fast solution for main beam pattern measurement using digital beam forming technique, IEEE International Conference on 2nd Artificial Intelligence, Management Science and Electronic Commerce, Zhenzhou-China(AIMSEC 2011), p.6655 -p.6658.

[3]   Le Quang Thao, Dam Trung Thong, Do Trung Kien, Simulation and comparison of parabolic and phased array antenna in radar technologies, 2nd Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia – Laos – Malaysia – Vietnam, 2011, p.167-p.171.

[4]   Tue T. Phan, Trinh N. Q. Bui, Takaaki Miyasako, Thanh V. Pham, Eisuke Tokumitsu, and Tatsuya Shimoda, Lanthanum Oxide Capping Layer for Solution-Processed Ferroelectric-Gate Thin-Film Transistors, MRS Online Proceedings, 1368, mrss11-1368-ww08-11.

[5]   Tue T. Phan, Trinh N. Q. Bui, Takaaki Miyasako, Thanh V. Pham, Eisuke Tokumitsu and Tatsuya Shimoda (2011). Lanthanum Oxide Capping Layer for Solution-Processed Ferroelectric-Gate Thin-Film Transistors, MRS Proceedings, 1337, mrss11-1337-q02-05. 

2010 : 

[1]   Dang Thi Thanh Thuy and Bach Gia Duong, A L-Band code transmission communication system, Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Công nghiệp Hà nội , số 1, 2010, tr.38.

[2]   Dang Thi Thanh Thuy and Bach Gia Duong, Study, design and fabrication of a microware, power transmitter combination system using Wilkinson bridge method, Tạp chí Khoa học và Công nghệ , tập 42 , số 2A , 2010, tr 931.

[3]   Đặng Thị Thanh Thủy, Bạch Gia Dương, Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị thông tin ở dải sóng siêu cao tần, Hội nghị đo lường toàn quốc lần thứ V, 5/2010, tr.273.

[4]   Đặng Thị Thanh Thủy, Bạch Gia Dương, Nghiên cứu và thử nghiệm giải pháp tổ hợp công suất phát ở băng tần L, Hội nghị đo lường toàn quốc lần thứ V, 5/2010, tr279.

[5]   Đặng Thị Thanh Thủy, Bạch Gia Dương, Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thu tín hiệu băng tần L, Hội nghị đo lường toàn quốc lần thứ V, 5/2010, tr267.

[6]   Dang Thi Thanh Thuy, Nguyen Dinh The Anh and Bach Gia Duong, Study, Design and Fabrication of The National Sovereignty Identificatin Code Receiver’s Basic Units, IEEE The Third International Conference on Communications and Electronics Nha Trang, Vietnam, August 11-13, ICCE 2010, p.978.

[7]   Dang Thi Thanh Thuy, Bach Gia Duong, High- power secure microwave communication device, Hội nghị Khoa học Tự nhiên cho cao học và nghiên cứu sinh tại Vientine, Lao, 3/2010.

 2009 :

[1]   Dang Thi Thanh Thuy, Vu Tuan Anh and Bach Gia Duong, Design and Fabrication of a L-band, High-Power Transmitter System Using a Combination Method, IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications, REV’09, p. 175

[2]   Dang Thi Thanh Thuy, Vu Tuan Anh, Vu Duy Thong and Bach Gia Duong, Research, Design and Fabrication of A high-power combiner using Wilkinson bridge of L-band, Journal of Science, VNU, Volume 25, No. 3,2009, p.185.

 2008 :

 [1]   Do Trung Kien, Dang Thi Thanh Thuy, Le Viet Bang, Bach Gia, Research, design and fabrication of a transmitter of phased-code pulse radar system, IEEE International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future RIVF’2008, 134-139.

[2]   Do Trung Kien, Bach Gia Duong, Design of Phase-Coded Transmitter and High Sensitive Receiver of Radar System, 4th National Symposium on Research, Development and Application of Information and Communication Technology ICT.rda’08, 70-75

  [3]   Đỗ Trung Kiên, Bạch Gia Dương, Nghiên cứu kỹ thuật phát tín hiệu mã xen kẽ tìm kiếm các mục tiêu gần và xa trong hệ thống radar hiện đại, 4th National Symposium on Research, Development and Application of Information and Communication Technology ICT.rda’08, 26-31.

  [4]   Do Trung Kien, Nguyen Duc Thang, Bach Gia Duong, Radar Digital Filters Design with VHDL and FPGA, Journal of Science, Vietnam National University, (24), 188-191.

  [5]   Do Trung Kien, Bach Gia Duong, Simulation of Alternative Transmission of Barker Code and M-Code in Radar System to Detect Near and Far Targets, Journal of Science, Vietnam National University, (24), 129-132.

[6]   Vũ Tuấn Anh, Đặng Thị Thanh Thủy, Đỗ Trung Kiên, Bạch Gia Dương, Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ tạo mã hỏi-đáp với cấu trúc mềm dẻo sử dụng trong hệ thống nhận biết chủ quyền Quốc gia, Hội nghị ICT.rda'08.

[7]   Dang Thi Thanh Thuy, Do Trung Kien, Vu Tuan Anh and Bach Gia Duong, Study, design and fabrication of a transmitter system for the national sovereignty identification code, IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications, REV’08, p. 274.

[8]   Dang Thi Thanh Thuy, Pham Van Thanh, Nguyen Anh Tuan, Bach Gia Duong, Research, Design And Fabrication Of The 45W And The 200W, L-Band Power Amplifier Using The Modern Microstrip Technology For Application In The National Sovereignty Identification Coding System, Journal of Science, VNU, Volume 24, No 1S, p.64.

[9]   Dang Thi Thanh Thuy, Vu Tuan Anh, Pham Van Thanh, Bach Gia Duong, Development Of A Flexible Environment For The Composition Of The National Suvereinty Identification Codes, Journal of Science VNU, Volume 24, No 1S, p.60.

[10]                     Dang Thi Thanh Thuy, Pham Van Thanh, Do Trung Kien, Bach Gia Duong, Application Of Frequency Composition And Microprocessor To Broadcast In Microwave Region.

[11]                     Pham Van Thanh, Dang Thi Thanh Thuy, Do Trung Kien, Hoang Van Viet, Bach Gia Duong, Research, design and fabrication of a high-power combiner using hybrid 180o of l-band for application in the national sovereignty identification coding system, Journal of Science, VNU, Volume 24, No 1S, p.213.

[12]                     Le Quang Thao, Buy Quang Huy, Nguyen Van Hai, Nguyen Thi Thu, Building an RF remote control, Journal of Science, VNU, Vol 24, No 1 S, 2008, p.76-p79

 2000-2007 :

 [1]   Đỗ Trung Kiên, Thân Thanh Anh Tuấn, Phạm Văn Thành, Bạch Gia Dương, Bộ lọc số radar FIR/IIR xử lí thời gian thực sử dụng bo mạch TMS320C6416T DSK, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà nội 2, 2007, 57-58.

[2]   Bach Gia Duong, Vu Tuan Anh, Tran Quang Vinh, Do Trung Kien, Research, design and fabrication of a digital signal processing system based on the technology DSP56307EVM with high speed A/D, D/A converter for radio navigation systems, 10th Biennial Vietnam Conference on Radio and Electronics REV2006, 236-240.

[3]   Do Trung Kien, Bach Gia Duong, Tran Thi Bich Hai, Estimation of radar detection and false alarm probability in the presence of noise, 10th Biennial Vietnam Conference on Radio and Electronics REV2006, 231-235.

[4]   Do Trung Kien, Than Thanh Anh Tuan, Vu Anh Phi, Bach Gia Duong, Radar digital filters using TMS320C6416T DSK, Journal of Science, Vietnam National University, XXII (2AP),2006, 103-109

[5]   Do Trung Kien, Vu Anh Phi, Bach Gia Duong, Design waveform generators and filters in radar system, Journal of Science, Vietnam National University, XXII (2AP), 2006, 99-102.

[6]   Đỗ Trung Kiên, Bạch Gia Dương, Trần Văn Tuấn, “Nâng cao tỉ số tín hiệu/tạp, phạm vi phát hiện, độ phân giải của radar”, Hội nghị Vật lý toàn quốc 6, 2006, 811-814.

[7]   Dang Thi Thanh Thuy, Vu Anh Phi, Le Quang Thao, Capacitive measurement with balance method and compensate for parametric regenerator, Journal of Science, VNU, T.XXII, No 2 Ap, 2006, p.214-p.127.

[8]   Mai Thi Ha Thanh, Nguyen Vu Cam Binh, Đang Hung, Đang Thi Thanh Thuy, Vu Anh Phi, Characteristics of parametric amplification at low-frequency pumping, Tạp chí khoa học toán- vật lý, ĐHQGHN, TXX, No 3, Apr,2004.

[9]   Vũ Anh Phi, Nguyễn Khánh Vân, Đặng Thị Thanh Thủy, Một vài đặc điểm của khuếch đại thông số khung đơn gần miền tần số kết hợp, Báo cáo Hội nghị khoa học ĐHKHTN, ngành Vật lý 11-2002.

[10] Vũ Anh Phi, Đỗ Trung Kiên, Đặng Thị Thanh Thủy, Nguyễn Đăng Lâm, Lê Xuân Thê, Nghiên cứu xây dựng hệ tự dao động với tuyến phản hồi dùng đường dây trễ, Tuyển tập các công trình khoa học (ngành Vật lý), Hội nghị khoa học ĐHKHTN, 25-11-2000

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên