Liên hệ

Văn phòng bộ môn: Hoá học Dầu mỏ

Điện thoại:

Fax:

Email: nguyenthanhbinh@hus.edu.vn

           ngtminhthu79@gmail.com

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên