Công bố khoa học

Số công trình khoa học đã công bố:

Đã công bố khoảng 100 công trình khoa học (bằng phát minh, bài báo đăng ở tạp chí trong và ngoài nước, báo cáo ở Hội nghị khoa học Quốc gia và quốc tế).

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên