Giới thiệu chungPhòng thí nghiệm Hóa Môi trường trực thuộc Khoa Hóa học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập năm 2003. 

Phòng thí nghiệm Hóa Môi trường đang đảm nhận đào tạo ở cả 3 bậc đào tạo: Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Hóa Môi trường. 

Hiện nay, PTN Hóa môi trường có 6 cán bộ cơ hữu, trong đó có 01 Giáo sư, 02 Phó giáo sư, 02 Tiến sĩ và 01 Thạc sĩ.

Phòng thí nghiệm Hóa Môi trường liên kết với các đơn vị trong và ngoài khoa Hóa học triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, dự án triển khai ứng dụng thực tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Phòng thí nghiệm Hóa Môi trường là đơn vị đi đầu trong các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và đào tạo với các trường đại học, các viện nghiên cứu của nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Các hướng nghiên cứu chính của PTN Hoá môi trường là:

- Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tiên tiến và triển khai ứng dụng trong xử lý chất ô nhiễm khó phân hủy, độc hại, bền trong môi trường nước, không khí và đất: kim loại nặng, hóa chất bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh, nước thải dệt nhuộm…

- Nghiên cứu và phát triển hệ thống công nghệ tổ hợp xử lí nước, nước thải và chất thải rắn định hướng tiết kiệm và thu hồi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính;

- Nghiên cứu công nghệ tái sử dụng nước thải, tái chế và thu hồi nguyên vật liệu có giá trị từ các dòng thải đặc biệt là chất thải nguy hại và chất thải điện tử (E-waste), chất thải nhựa;

- Nghiên cứu xử lý và phục hồi các vùng ô nhiễm (contaminated sites), điểm nóng ô nhiễm, 

- Phân tích, quan trắc và đánh giá tác động môi trường;

- Nghiên cứu sự vận chuyển và tồn lưu các chất ô nhiễm trong môi trường.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên