Sau đại học

+ Đào tạo bậc Thạc sĩ, theo các chuyên ngành sau:

     - Khoa học môi trường

     - Kỹ thuật môi trường

     - Môi trường và phát triển bền vững (Định hướng nghiên cứu)

     - Môi trường và phát triển bền vững (Định hướng ứng dụng)

+ Đào tạo bậc Tiến sĩ, theo các chuyên ngành sau:

     - Khoa học môi trường

     - Môi trường đất và nước

     - Kỹ thuật môi trường

     - Khoa học đất  • Website cựu sinh viên