Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý và tổ chức đào tạo bậc đại học và THPT chuyên.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác quản lý đào tạo

Xây dựng kế hoạch phát triển, tổ chức, quản lý đào tạo phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển của Nhà trường trong từng giai đoạn.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, phương án tuyển sinh hàng năm đối với các bậc, hệ và chương trình đào tạo đại học và THPT Chuyên.

- Xây dựng các quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh các bậc đại học, THPT chuyên.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo dài hạn, trung hạn, hàng năm và từng học kỳ.

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về công tác đào tạo, về giờ giảng của cán bộ, về kết quả học tập của sinh viên. Báo cáo số liệu thống kê khi có yêu cầu.

- Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình đào tạo. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tổ chức đào tạo của các đơn vị.

- Tổ chức xây dựng thời khóa biểu, lịch sử dụng giảng đường, lịch thi và kiểm tra của mỗi học kỳ. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ các môn học theo quy định.

- Quản lý và lữu trữ hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ kết quả học tập của học sinh và sinh viên. Cấp giấy chứng nhận có liên quan đến kết quả tuyển sinh và học tập của học sinh, sinh viên.

- Tổ chức xét học vụ, xét tốt nghiệp và làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức thực hiện việc đổi mới phương thức quản lý công tác đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá.

- Đề xuất các yêu cầu, xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo.

2.2. Công tác phát triển chương trình và hợp tác đào tạo

- Tư vấn, xây dựng và phát triển ngành học, chương trình đào tạo mới theo định hướng phát triển của ĐHQGHN, của Trường ĐHKHTN và nhu cầu xã hội.

- Xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo các hệ của bậc đại học.

- Đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các chương trình đào tạo.

- Tổ chức việc hoàn thiện chương trình đào tạo đã có; xây dựng chương trình đào tạo mới trình ĐHQGHN phê duyệt.

- Tham gia triển khai đánh giá định kỳ các chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án hợp tác, hợp đồng liên kết đào tạo trong và ngoài nước.

2.3. Công tác giáo trình và cơ sở học liệu

Xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, học liệu phù hợp với định hướng phát triển các chương trình đào tạo.

 - Tổ chức thực hiện công tác biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở học liệu, bài giảng điện tử và giáo trình điện tử phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

- Cung cấp thường xuyên cơ sở học liệu lên cổng thông tin đào tạo của Trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án tăng cường cơ sở học liệu phục vụ đào tạo.

2.4. Phối hợp với các đơn vị khác

Phối hợp với các phòng, ban chức năng và các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công phụ trách.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên