Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác khoa học công nghệ và quản lý thiết bị khoa học.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác khoa học công nghệ

  - Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý về khoa học và công nghệ của Trường ĐHKHTN.

- Xây dựng quy định và kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức trong nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng quy định về thành lập và quản lý hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường ĐHKHTN.

- Tổ chức xây dựng các đề tài, chương trình, dự án và kế hoạch, chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Trường ĐHKHTN.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và lập dự toán sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ hàng năm.

- Hướng dẫn, kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án và nhiệm vụ khoa học công nghệ do Trường ĐHKHTN là đơn vị chủ trì.

- Tổ chức đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án theo thẩm quyền quy định.

- Hướng dẫn thực hiện và quản lý các đề tài, dự án hợp tác trong nước và đề tài hợp tác theo nghị định thư về khoa học và công nghệ.

- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

- Tổ chức hội nghị khoa học cán bộ và sinh viên cấp Trường ĐHKHTN. Tổ chức hoặc hướng dẫn các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước về khoa học và công nghệ.

- Tổ chức thẩm định, đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ của cán bộ và sinh viên để đề nghị khen thưởng.

- Tổ chức và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ.

- Lập kế hoạch và tổ chức tham gia các hội chợ, triển lãm về khoa học và công nghệ.

2.2. Công tác quản lý trang thiết bị

- Tổ chức thẩm định và quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức mua sắm, quản lý và làm thủ tục sửa chữa các trang thiết bị khoa học cho các đơn vị trong toàn Trường.

- Tổ chức mua sắm vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các đề tài/dự án do Trường ĐHKHTN làm cơ quan chủ trì.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc quản lý và đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng các trang thiết bị khoa học ở các đơn vị chuyên môn.

- Tổ chức kiểm kê và thanh lý trang thiết bị khoa học.

2.3. Công tác quản lý phòng thí nghiệm và các trung tâm

- Theo dõi, kiểm tra quản lý hoạt động của hệ thống các phòng thí nghiệm trong Trường ĐHKHTN.

- Hướng dẫn xây dựng nội quy hoạt động của các phòng thí nghiệm, các trung tâm; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội quy này.

- Xây dựng các văn bản và hướng dẫn thực hiện về đảm bảo an toàn lao động trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

2.3. Phối hợp với các đơn vị khác

Phối hợp với các phòng, ban chức năng và các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công phụ trách.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên