Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Công nghệ protein-enzyme và ứng dụng trong phát triển các phương pháp chẩn đoán bệnh.

  • Công nghệ Sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường. 

  • Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật đến động-thực vật. 

  • Nghiên cứu các cơ chế chống chịu, bảo vệ ở thực vật.

  • Ứng dụng công nghệ tế bào thực vật, vi tảo. 

  • Ung thư thực nghiệm.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên