Đề tài, dự án

Đề tài, dự án (2013 đến nay)
1. Sàng lọc in silico một số hợp chất từ thực vật Việt Nam có khả năng tương tác với thụ thể viêm NLRP3 và kết hợp các phương pháp sinh học để phát triển sản phẩm tiềm năng điều trị bệnh Gout (2018-2020). Đề tài cấp ĐHQGHN. Mã số QG.18.11. Chủ trì: TS. Đỗ Minh Hà.
2. Nghiên cứu hệ protein exosome trong huyết tương của bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (2018-2020). Đề tài cấp ĐHQGHN. Mã số KLEPT.18.03. Chủ trì: PGS.TS. Trịnh Hồng Thái.
3. Nghiên cứu các mất đoạn lớn ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ người Việt Nam (2018-2020). Đề tài cấp ĐHQGHN. Mã số QG.19.15. Chủ trì: ThS. Lê Lan Phương.
4. Nghiên cứu, sàng lọc chất có tác dụng bảo vệ cơ tim hướng đích ty thể sử dụng mô hình thiếu máu cục bộ cơ tim trên tim chuột cô lập và tế bào tim chuột nuôi cấy (2017-2020). Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 106-YS.06-2016.23. Chủ trì TS. Vũ Thị Thu.
5. Xây dựng mô hình bệnh loãng xương trên cá medaka chuyển gen và đánh giá tác dụng chống loãng xương in vivo của một số hợp chất tự nhiên và tổng hợp (2015-2018). Đề tài cấp Nhà nước, Mã số 106YS.06-2014.15. Chủ trì TS. Tô Thanh Thúy.
6. Nghiên cứu biến đổi của gen MT-ATP6 và MT-ATP8 ty thể ở bệnh nhân ung thư vú người Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (2016-2018). Mã số QG.16.14. Chủ trì ThS. Nguyễn Thị Tú Linh. 
7. Nghiên cứu sự biến đổi hành vi của chuột theo thời gian thực hiện bài tập (2016-2018). Đề tài cấp Khoa Sinh học (Biofund). Chủ trì TS. Lưu Thị Thu Phương.
8. Xác định biến đổi của gen CDH1 ở bệnh nhân ung thư vú (2016-2017). Đề tài cấp trường ĐHKHTN, Mã số: TN.16.14. Chủ trì ThS. Lê Lan Phương. 
9. Nghiên cứu đa hình di truyền gen COX-1 và COX-2 trên ADN ty thể liên quan đến bệnh nhân ung thư đại trực tràng ở Việt Nam (2015-2017). Đề tài cấp ĐHQGHN. Mã số QG.15.05. Chủ trì ThS. Phạm Thị Bích. 
10. Vai trò của curcumin đối với ty thể (2015-2016). Đề tài cấp Khoa Sinh học. Mã số BiofundII. Chủ trì TS. Vũ Thị Thu.
11. Tạo dòng thuần đồng hợp tử cá medaka chuyển gen biểu hiện yếu tố kích thích hủy cốt bào rankl dưới tác dụng của sốc nhiệt làm mô hình cho nghiên cứu về loãng xương (2014-2016). Đề tài cấp ĐHQGHN. Mã số: QG.14.21. Chủ trì: TS. Tô Thanh Thúy.
12. Nghiên cứu phát hiện các bệnh đột biến gen ty thể ở người Việt Nam bằng các kỹ thuật sinh học phân tử. Cấp nhà nước. Mã số KC.04.10/11-15 (2012-2015). Chủ trì: PGS.TS. Trịnh Hồng Thái.
13. Nghiên cứu proteinase kim loại và protein ức chế proteinase kim loại của bệnh ung thư đại trực tràng. Mã số: QGTĐ.13.06 (2013-2015). Chủ trì: PGS.TS. Trịnh Hồng Thái.
14. Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của Tadalafil đượctổng hợp ở Việt Nam. Đề tài liên kết giữa ĐHKHTN-ĐHQGHN với Viện Hóa học, 2016. Chủ trì: ThS. Phạm Trọng Khá.
15. Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của erlotinib hydrochlorid được tổng hợp ở Việt Nam. Đề tài liên kết giữa ĐHKHTN-ĐHQGHN với Viện Hóa học, 2017.Chủ trì: ThS. Phạm Trọng Khá.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên