Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ yêu cầu về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và cơ cấu về đội ngũ giảng viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo nhu cầu và điều kiện xét bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2023:

1. Nhu cầu bổ nhiệm chức danh GS, PGS:

STT

Ngành/chuyên ngành

Số lượng

GS

PGS

  1.  

Vật lý/Khoa học Vật liệu

 

01

  1.  

Vật lý/Vật lý chất rắn

 

01

  1.  

Hóa học/Hóa Vô cơ

01

 

  1.  

Hóa học/ Hóa học hữu cơ và xúc tác

 

01

  1.  

Hóa học/Hóa hữu cơ và vật liệu xúc tác

 

01

  1.  

Hóa học/Hóa học các hợp chất thiên nhiên

 

01

  1.  

Sinh học/Thực vật học

01

 

  1.  

Sinh học/Hóa sinh học

 

01

  1.  

Khoa học Trái đất/Địa lý

01

01

  1.  

Khoa học Trái đất/Khoa học môi trường

01

01

Tổng

04

08

 

2. Điều kiện bổ nhiệm chức danh GS, PGS:

- Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Trường ĐHKHTN.

- Ứng viên đã được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh GS, PGS và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Trường ĐHKHTN. Các cơ sở giáo dục đại học này đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động.

- Có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Trường ĐHKHTN.

 

3. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh GS, PGS gồm:

- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS (theo mẫu gửi kèm).

- Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh PGS.

- Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh PGS và bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh GS.

- Minh chứng được bổ nhiệm chức danh GS hoặc PGS ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (nếu có).

- Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật.

Trường ĐHKHTN trân trọng thông báo đến các nhà giáo có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2023 tại Trường ĐHKHTN được biết. Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS nộp về Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính, Trường ĐHKHTN, số 334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trước ngày 05/12/2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 024.3557 6719, email: tccbhc@hus.edu.vn.

Trân trọng thông báo./.