ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI       

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

DANH SÁCH ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2020 TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN

TT

Họ và tên ứng viên

Năm sinh

Đăng ký xét chức danh

Ngành, chuyên ngành

Đăng ký xét tại Hội đồng ngành

Đơn vị công tác

Ghi chú

GS

PGS

1

PGS.TS. Nguyễn Thế Bình

11/11/1954

x

 

Vật lý

Vật lý

Khoa Vật lý

 

2

TS. Lê Qúy Thường

01/03/1981

 

x

Toán học

Toán học

Khoa Toán - Cơ - Tin học

 

3

TS. Phạm Trọng Tiến

03/01/1985

 

x

Toán học

Toán học

Khoa Toán - Cơ - Tin học

 

4

TS. Trần Thanh Tuấn

09/09/1980

 

x

Cơ học

Cơ học

Khoa Toán - Cơ - Tin học

 

5

TS. Bạch Hương Giang

12/10/1982

 

x

Vật lý

Vật lý

Khoa Vật lý

 

6

TS. Mai Hồng Hạnh

27/11/1984

 

x

Vật lý

Vật lý

Khoa Vật lý

 

7

TS. Nguyễn Trần Thuật

16/09/1980

 

x

Vật lý

Vật lý

Trung tâm Nano và Năng lượng

 

8

TS. Nguyễn Minh Hải

04/10/1985

 

x

Hóa học

Hóa học - Công nghệ thực phẩm

Khoa Hóa học

 

9

TS. Nguyễn Minh Ngọc

17/12/1978

 

x

Hóa học

Hóa học - Công nghệ thực phẩm

Khoa Hóa học

 

10

TS. Phạm Chiến Thắng

06/10/1987

 

x

Hóa học

Hóa học - Công nghệ thực phẩm

Khoa Hóa học

 

11

TS. Trần Đình Trinh

29/10/1978

 

x

Hóa học

Hóa học - Công nghệ thực phẩm

Khoa Hóa học

 

12

TS. Trương Thanh Tú

06/11/1980

 

x

Hóa học

Hóa học - Công nghệ thực phẩm

Khoa Hóa học

 

13

TS. Trần Văn Tuấn

12/01/1978

 

x

Sinh học

Sinh học

Khoa Sinh học

 

14

TS. Phạm Thị Thúy

25/12/1980

 

x

Môi trường

Khoa học Trái đất - Mỏ

Khoa Môi trường

 

15

TS. Nguyễn Tài Tuệ

10/05/1981

 

x

Địa chất

Khoa học Trái đất - Mỏ

Khoa Địa chất

 
 

Danh sách gồm: 15 ứng viên./.