Lịch sử phát triển

Nhằm phát triển công tác nghiên cứu ứng dụng trên cơ sở các thành tựu nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về biển đã đạt được trong nhà trường, ngày 27 tháng 12 năm 1997, Hiệu trưởng Trường ĐHKH Tự nhiên đã ra quyết định thành lập Trung tâm Động lực và Môi trường biển.

Trung tâm Động lực và Môi trường biển (Marine Dynamics and Environment Center - MDEC) được thành lập theo Quyết định số 1265/TCCB ngày 13 tháng 09 năm 1999 do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định.. Sau đó, để tập hợp rộng rãi các nhà giáo, các nhà khoa học làm việc không chỉ trong các lĩnh vực khoa học biển mà còn trong nhiều lĩnh vực Động lực học có liên quan đặc biệt trong môi trường chất chảy (fluid) trong Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Động lực và Môi trường biển đã được đổi tên, nâng cấp và mở rộng chức năng hoạt động thành Trung tâm Động lực học thủy khí Môi trường (CEFD) theo quyết định số 4034/QĐ-TCCB ngày 27/11/2009 của Giám đốc ĐHQG Hà Nội. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực động lực học trong môi trường chất lỏng và không khí, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai, nâng cao nhận thức cộng đồng, gắn kết công tác nghiên cứu khoa học, triển khai dự án với công tác đào tạo và phục vụ xã hội.

Trung tâm tập hợp rộng rãi các nhà giáo, các nhà khoa học làm việc trong các lĩnh vực khoa học biển và liên quan trong Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Động lực và Môi trường biển (Marine Dynamics and Environment Center - MDEC), nay là Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường đã được thành lập theo quyết định số 1265/TCCB ngày 13/9/1999 của Giám đốc ĐHQG Hà Nội. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực biển, gắn kết công tác nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo và phục vụ xã hội.

  • Website cựu sinh viên