Danh sách cán bộ

TS. Vũ Ngọc Duy

Thông tin chung
Vũ Ngọc  Duy

TS. Vũ Ngọc Duy

Email: Duyk44ahoahoc@yahoo.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng phòng Thí nghiệm

Đơn vị: Khoa Hóa học
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên