Danh sách cán bộ

TS. Trịnh Thị Thúy Giang

Thông tin chung
Trịnh Thị Thúy Giang

TS. Trịnh Thị Thúy Giang

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ - Hành chính

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên