Danh sách cán bộ

PGS.TS. Trịnh Hồng Thái

Thông tin chung
Trịnh Hồng  Thái

PGS.TS. Trịnh Hồng Thái

Email: trinhhongthai@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng phòng Thí nghiệm

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên