Danh sách cán bộ

ThS. Trịnh Hoàng Dũng

Thông tin chung
Trịnh Hoàng  Dũng

ThS. Trịnh Hoàng Dũng

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên