Danh sách cán bộ

TS. Trần Thiện Cường

Thông tin chung
Trần Thiện  Cường

TS. Trần Thiện Cường

Email: tranthiencuong@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Môi trường

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên