Danh sách cán bộ

ThS. Trần Thị Thùy Anh

Thông tin chung
Trần Thị Thùy  Anh

ThS. Trần Thị Thùy Anh

Email: tranthuyanh81@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên