Danh sách cán bộ

PTTH Trần Đức Duy

Thông tin chung
Trần Đức Duy

PTTH Trần Đức Duy

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Phòng Quản trị - Bảo vệ

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên