Danh sách cán bộ

PGS.TS. Phó Đức Tài

Thông tin chung
Phó Đức  Tài

PGS.TS. Phó Đức Tài

Email: phoductai@hus.edu.vn, taipd@vnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên