Danh sách cán bộ

GS.TS. Phạm Hùng Việt

Thông tin chung
Phạm Hùng  Việt

GS.TS. Phạm Hùng Việt

Email: phamhungviet@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Giám đốc Phòng thí nghiệm

Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên