Danh sách cán bộ

CN. Phạm Duy Huy Bình

Thông tin chung
Phạm Duy Huy Bình

CN. Phạm Duy Huy Bình

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Công ty TNHH KHTN

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên