Danh sách cán bộ

GS.TS. Nguyễn Xuân Cự

Thông tin chung
Nguyễn Xuân  Cự

GS.TS. Nguyễn Xuân Cự

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Ưu tú

Email: nguyenxuancu@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Môi trường

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên