Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi

Thông tin chung
Nguyễn Văn Lợi

PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi

Email: loichebien@yahoo.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Môi trường

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên