Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Trần Thuật

Thông tin chung
Nguyễn Trần  Thuật

PGS.TS. Nguyễn Trần Thuật

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm

Đơn vị: Trung tâm Nano và Năng lượng

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên