Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang

Thông tin chung
Nguyễn Tiền  Giang

PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên