Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Thùy Dương

Thông tin chung
Nguyễn Thùy  Dương

PGS.TS. Nguyễn Thùy Dương

Email: duongnt_minerals@vnu.edu.vn; duongnt@hus.edu.vn; vhtduong@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Địa chất

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên