Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Thông tin chung
Nguyễn Thị Thu  Hà

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Email: hantt_kdc@vnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Địa chất

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên