Danh sách cán bộ

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc

Thông tin chung
Nguyễn Thị Thu  Cúc

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc

Email: thucuc_kdc@vnu.edu.vn; nguyenthithucuc@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Địa chất

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên