Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

Thông tin chung
Nguyễn Thị Hồng Minh

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

Email: minhnth@hus.edu.vn, minhnth@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Phòng

Đơn vị: Phòng Đào tạo
Khoa Toán - Cơ - Tin học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên