Danh sách cán bộ

ThS. Nguyễn Quang Đạt

Thông tin chung
Nguyễn Quang  Đạt

ThS. Nguyễn Quang Đạt

Email: nguyenquangdat@hus.edu.vn datmax1011@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Trường THPT Chuyên

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên