Danh sách cán bộ

ThS. Nguyễn Ngọc Dương

Thông tin chung
Nguyễn Ngọc Dương

ThS. Nguyễn Ngọc Dương

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Phòng Khoa học - Công nghệ

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên