Danh sách cán bộ

ThS. Nguyễn Anh Đức

Thông tin chung
Nguyễn Anh  Đức

ThS. Nguyễn Anh Đức

Email: duc1979@gmail.com/ nguyenanhduc@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên