Danh sách cán bộ

PGS.TS. Ngạc An Bang

Thông tin chung
Ngạc An  Bang

PGS.TS. Ngạc An Bang

Email: ngacanbang@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Đơn vị: Ban giám hiệu
Khoa Vật lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên