Danh sách cán bộ

GS. Lê Trọng Cúc

Thông tin chung
Lê Trọng Cúc

GS. Lê Trọng Cúc

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Môi trường

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên