Danh sách cán bộ

PGS.TS. Lê Hồng Phương

Thông tin chung
Lê Hồng  Phương

PGS.TS. Lê Hồng Phương

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng phòng Thí nghiệm

Đơn vị: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên