Danh sách cán bộ

PGS.TS. Lê Đức Minh

Thông tin chung
Lê Đức  Minh

PGS.TS. Lê Đức Minh

Email: le.duc.minh@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Môi trường

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên