Danh sách cán bộ

TS. Đỗ Việt Cường

Thông tin chung
Đỗ Việt  Cường

TS. Đỗ Việt Cường

Email: vcuong.do@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên