Danh sách cán bộ

PGS.TS. Đinh Xuân Thành

Thông tin chung
Đinh Xuân  Thành

PGS.TS. Đinh Xuân Thành

Email: dinhxuanthanh@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Địa chất

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên