Danh sách cán bộ

PGS.TS. Đinh Xuân Thành

Thông tin chung
Đinh Xuân  Thành

PGS.TS. Đinh Xuân Thành

Email: dinhxuanthanh@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Địa chất

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu

Bài báo khoa học tiêu biểu:

  • Website cựu sinh viên