Danh sách cán bộ

PGS.TS. Đặng Thị Thanh Thủy

Thông tin chung
Đặng Thị Thanh  Thủy

PGS.TS. Đặng Thị Thanh Thủy

Email: dangthithanhthuy@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Vật lý

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên