Danh sách cán bộ

ThS. Đặng Đình Đức

Thông tin chung
Đặng Đình  Đức

ThS. Đặng Đình Đức

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Công ty TNHH KHTN

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên