Danh sách cán bộ

ThS. Chu Hồng Đức

Thông tin chung
Chu Hồng  Đức

ThS. Chu Hồng Đức

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên