Danh sách cán bộ

ThS. Bùi Minh Đức

Thông tin chung
Bùi Minh  Đức

ThS. Bùi Minh Đức

Email: duc.bm@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên