Danh mục hội nghị/hội thảo/tọa đàm trong nước do Trường ĐHKHTN tổ chức năm 2011


TT

Tên hội thảo/hội nghị/tọa đàm

Thời gian


tổ chức

Đơn vị phối hợp tổ chức

1.

Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường ĐHKHTN 2011

5/2011

 

2.

Thiết bị cho sự phát triển Công nghệ Protein-Enzym và Công nghệ sinh học hiện đại

29/11/20011

 

3.

Hội thảo quy hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng không khí cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020

11/2011

Chi cục BVMT Hà Nội

4.

Rút kinh nghiệm đào tạo thuộc chương trình nhiệm vụ chiến lược

30/11/2011

 

5.

Seminar về kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Đại học Tufts

02/12/2011

 

6.

Tập huấn Phân tích PCB trong mẫu trầm tích và mẫu sinh học bằng phương pháp sắc ký khí – khối phổ

26/12/2011-28/12/2011

Tổng cục Môi trường

7.

Hội nghị tập huấn quản lý Khoa học công nghệ 2011

28/12/2011

 

 


  • Website cựu sinh viên