Những thành tựu chính

Thành tựu nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế:
Dự án HTQT: 18
Các đề tài NCKH:  88 trong đó:
- Đề tài cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 35
- Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội: 27
- Đề tài cấp Bộ, thành phố, nghiên cứu cơ bản: 17
- Đề tài nhà nước: 9
Bài báo và Báo cáo khoa học:
- Số bài báo đăng trên tạp chí quốc tế: 173
- Số bài báo đăng trên tạp chí quốc gia: 174
- Số bài in trong sách chuyên khảo: 16
Sở hữu trí tuệ:
Bằng độc quyền sáng chế“Phương pháp chiết tách hợp chất(8'Z)-1,3-dihydroxy-5-[16'-(3",5"-dihydroxyphenyl)-8'-hexadexen-1'-yl]benzen từ cây bàn tay ma (Heliciopsis terminalis (Kurz) Sleumer (Proteaceae))” - Năm 2019
Bằng độc quyền sáng chế“Hệ điện di mao quản xách tay tự động hai kênh dùng cho phân tích đồng thời cả ion mang điện âm và ion mang điện dương” - Năm 2018
Bằng độc quyền giải pháp hữu ích “Cảm biến đo độ dẫn không tiếp xúc dạng thu nhỏ dùng cho kỹ thuật điện di mao quản” - Năm 2017
Các công trình tiêu biểu:
+ Giải thưởng Khoa học và Công nghệ giai đoạn 5 năm 2011-2015 (đồng tác giả) do Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng cho cụm công trình “Phát triển và ứng dụng các hệ thiết bị điện di mao quản trong phân tích, quan trắc môi trường nước tại Việt Nam”
+ Năm 2013: Giải thưởng Công trình khoa học tiêu biểu năm 2013 do Đại học Quốc gia Hà Nội tặng cho bài báo: Retardation of arsenic transport through a Pleistocene aquifer (Cơ chế làm chậm sự di chuyển của asen qua tầng chứa nước sâu Pleistocene). Nature, Vol 501, p. 204-207, 12 Sep. 2013. Nature là một trong số những tạp chí khoa học số một thế giới với chỉ số ảnh hưởng là 38.597. Công trình này cũng được Bộ Khoa học và Công nghệ bình chọn là một trong 10 sự kiện khoa học nổi bật nhất năm 2013 và được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ Năm 2012: Groundwater arsenic concentrations in Vietnam controlled by sediment age (Mối liên hệ giữa tuổi trầm tích và nồng độ ô nhiễm asen trong nước ngầm ở Việt Nam). Nature Geoscience, Vol. 5, p. 656–661. Chỉ số ảnh hưởng của tạp chí là 12.367.
+ Năm 2011: Arsenic pollution of groundwater in Vietnam exacerbated by deep aquifer exploitation for more than a century (Nguy cơ tăng cao ô nhiễm asen trong nước ngầm ở Việt Nam do việc khai thác nước tầng sâu trong hơn một thế kỷ). Proceedings of the National Academy of Sicences (PNAS), January 2011, Vol. 108, No. 4, p. 1246-1251.  Chỉ số ảnh hưởng của tạp chí (Impact factor) là 9.737.
Công trình này đã được ĐHQGHN xét tặng giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu năm 2011.

  • Website cựu sinh viên