Giới thiệu chung

Giám đốc: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nam

Phó Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Trần Thuật & TS. Nguyễn Quốc Hưng

1. Giới thiệu chung

Năm thành lập: 2011

Chức năng nhiệm vụ: Trung tâm là đầu mối tích hợp và điều phối các nguồn lực phù hợp, phát huy liên thông, liên kết hợp tác để triển khai các dự án, chương trình nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng hướng đến các sản phẩm nghiên cứu khoa học tiêu biểu của Trường ĐHKHTN trong lĩnh vực nano và năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch.

Đội ngũ cán bộ: 01 GS.TSKH; 02 PGS.TS; 03 TS; 03 ThS, 01 CĐ và các cộng tác viên…

Trung tâm Nano và Năng lượng là đơn vị trực thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên, được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị máy móc với hệ thống phòng Sạch hiện đại tạo điều kiện cho đơn vị với đội ngũ các cán bộ nghiên cứu trẻ, có trình độ được tiếp cận với hệ thống trang thiết bị hiện đại, phục vụ cho quá trình nghiên cứu giảng dạy hiệu quả với kết quả là nhiều các công trình, công bố khoa học công nghệ uy tín.

2. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Nano và Năng lượng là đơn vị trực thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên được tổ chức dưới sự điều hành của Ban giám đốc và Hội đồng tư vấn quốc tế về Khoa học công nghệ.

3. Các hướng nghiên cứu hoa học chính hiện nay

- Nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu nano và các dụng cụ, linh kiện, vi thiết bị ứng dụng trong y sinh, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và phát triển bền vững…

- Phát triển vật liệu, linh kiện, giải pháp và ứng dụng cho năng lượng sạch.

  • Website cựu sinh viên